Khuôn mẫu thổi

abc 123
bcd 456
rrrr 7777

 

Review